Na vsebino

02 87 05 300 ali klic v sili 112

Katalog informacij javnega značaja

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 NAZIV ORGANA  Zdravstveno reševalni center Koroške
 SEDEŽ  Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem
 USTANOVITELJI  Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Črna na Koroškem, Občina Dravograd, Občina Mežica, Občina Mislinja, Občina Muta, Občina Podvelka, Občina Prevalje,
Občina Radlje ob Dravi, Občina Ravne na Koroškem, Občina Ribnica na Pohorju, Občina Vuzenica
 DIREKTORICA  Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
 POMOČNIK DIREKTORICE ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE  Aljoša Lajbaher, dipl. z.n.
 STROKOVNI VODJA  Mladen Savić, dr. med. spec. anestezije in reanimatologije
 TELEFON  02/87-05-286
 E-POŠTA  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 ODGOVORNA URADNA OSEBA  Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
 DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA  4. september 2012
 DATUM ZADNJE SPREMEMBE 29. februar 2024
 KATALOG JE DOSTOPEN NA SPLETNEM NASLOVU                      http://www.zrck.si
 DRUGE OBLIKE KATALOGA  Tiskana oblika kataloga je dostopna v tajništvu od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.


II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

1. PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

a) OPIS DELOVNEGA PODROČJA
Področje dela zavoda izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno-reševalnega centra Koroške (v nadaljevanju ZRCK), ki so ga sprejele občine Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Vuzenica in Mestna občina Slovenj Gradec, kot ustanoviteljice in opravlja dejavnost kot samostojni javni zavod.
ZRCK na podlagi Statuta opravlja osnovno zdravstveno dejavnost in s svojimi službami zagotavlja:
a) splošno izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost,
b) specialistično izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost in
c) samostojne zdravstvene dejavnosti, kamor spadajo:
     - organizacija in izvajanje nujne medicinske pomoči,
     - nujni reševalni prevozi,
     - nenujni reševalni prevozi,
     - dializni prevozi ter
     - zdravstvena vzgoja in svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja.

b) SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT
V skladu s 5. členom Statuta ZRCK se zdravstvena dejavnost opravlja v naslednjih organizacijskih enotah:
 
Enota ZRCK Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem.
Telefon: 02/87-05-300,
Fax: 02/87-05-319.
 
Enota ZRCK Slovenj Gradec, Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec.
Telefon: 02/88-41-572,
 
Enota ZRCK Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 37, 2360 Radlje ob Dravi.
Telefon: 02/88-71-450,
 
Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja Uprava zavoda s svojimi službami.
 
c) ORGANIGRAM

SVET ZAVODA:

Predstavnika zaposlenih:
- Mitja HRVACKI  - predstavnik delavcev ZRCK
- Zdravko ČAS  - predstavnik delavcev ZRCK

Predstavniki občin:
- Drago SELIČ – Občina Podvelka,
- Franc KONEČNIK – Mestna občina Slovenj Gradec,
- Štefan PERŠAK  - Občina Prevalje,
- Zdravko PLEŠIVČNIK - Občina Ravne na Koroškem – podpredsednik Sveta ZRCK

Predstavnica zavarovancev:
- Valerija ŠIRNIK  - predstavnica zavarovancev – predsednica Sveta ZRCK
 
Mandat članov Sveta ZRCK: 2020 - 2024
 
DIREKTOR:
Mandat direktorja Zavoda ZRCK: 2023-2027.
 
ENOTE ZAVODA ZRCK:
- enota Ravne na Koroškem:
     - dispečerski center,
     - vodstvo in administracija zavoda,
     - ekipa MoREA,
     - 0,5 ekipe MoNRV
     - nenujni prevozi,
     - sanitetni prevozi;

- enota Slovenj Gradec:
     - 2x MoNRV,
     - nenujni prevozi,
     -sanitetni prevozi;

- enota Radlje ob Dravi:
     - 1x MoNRV,
     - nenujni prevozi,
     - sanitetni prevozi.

2. KONTAKTNI PODATKI OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba: Marijana Kašnik, univ. dipl. soc., direktorica.
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,
telefon: 02/87-05-286,
naslov: Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Pristojna oseba: Kristina Močnik
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Telefon: 02/87 05 286
Naslov: Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem

3. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

- Državni predpisi.
- Predpisi EU.
- Pravilnik o službi NMP.
- Zakon o varstvu podatkov.

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, zaradi katerih organ ni odškodninsko ali kazensko odgovoren.


4. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV
Povezava na državni register predpisov:
- Povezava na Centralni katalog informacij javnega značaja.
- Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade Republike Slovenije.
- Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS.

 Povezava na EU portal:
- Predlogi predpisov na portalu Evropske unije.


5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH
- Finančni načrti: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
- Poslovna poročila: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
- Odlok o ustanovitvi ZRCK.
- Statut ZRCK.

Starejše objave so objavljene na spletni strani Ajpes-a.

6. SEZNAM VRST UPRAVNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Zavod ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

- Evidenca o zaposlenih delavcih.
- Evidenca o reševalnih vozilih.
- Evidenca o osnovni medicinski dokumentaciji.


8. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA POSAMEZNIH DOKUMENTOV

- Kako aktivirati ekipo NMP?
- Strokovno gradivo in prispevki.
- Mnenja, pobude, pohvale, pritožbe


9. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Informacije javnega značaja so pogosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam, ki lahko informacijo pridobijo na vpogled, pridobijo njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis.
Zahteva za posredovanje informacij javnega značaja se lahko zahteva s pisno ali neformalno zahtevo.
Zahteva mora vsebovati navedbo organa kateremu se pošilja, osebno ime, ime podjetja ali pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.

V zahtevi za dostop do informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:
     a) informacijo s katero se želi seznaniti,
     b) na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:
     a) informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti;
     b) na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacijhe (klasičen ali elektronski zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa);
     c) za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti (pridobitni oziroma nepridobitni namen).

Zahteva se naslovi pisno na naslov Zdravstveno-reševalni center Koroške, Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem, ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ter ustno po telefonu na številki 02/87-05-286.

Za novinarska vprašanja smo dosegljivi na skupnem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije je Marijana Kašnik, direktorica ZRCK.
 
Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način, ki je določen v naslednjih predpisih: ZAKONODAJA.

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 24/2003, 61/2005, 96/2005 –UPB1, 28/2006, 51/2006-UPB2, 117/2006- ZDavP-2).
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
- Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 40/2004, 46/2005).
 
STROŠKOVNIK.

Vse o informacijah o pritožbenem postopeku k zastopniku pacientovih pravic si lahko preberete TUKAJ.

V priloženi povezavi lahko preberete kako in kdaj uveljaviti pravico do reševalnega prevoza. Kdaj le-tega plača zdravstvena zavarovalnica in kdaj ne, in kdaj so pacienti samoplačniki. UVELJAVLJANJE PRAVICE DO REŠEVALNEGA PREVOZA.

III. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov bo podan v Letnem poročilu ZRCK.
 
Katalog je potrdila direktorica: Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.

Zadnja posodobitev: 17 Julij 2024